BS Legal

member of www.arslegis.de

BS Legal, advokátní kancelář založili jako sdružení v roce 2016 zkušení advokáti JUDr. Vít Berka a Mgr. Miroslav Švenda. Nabízíme komplexní právní poradenství, ale také se specializujeme na obchodní, finanční a insolvenční právo, řešení soudních sporů, právní vztahy k nemovitostem a další oblasti práva. Své služby poskytujeme i v angličtině a v němčině.

Máme za sebou zastupování v mnoha složitých sporech i realizaci komplexních transakcí, včetně přeshraničních, přesto nemáme záměr chlubit se na webu úspěchy naší kanceláře a našich klientů. Zveme Vás k nám a přesvědčte se sami o kvalitě naší práce. Jsme BS Legal – za nás mluví výsledky.

PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokáti naší kanceláře mají dostatek zkušeností s komplexním právním poradenstvím a mohli bychom zde vypsat všechny možné oblasti práva, v nichž působíme a poskytujeme právní služby, ale chceme být korektní a zvláště zdůraznit ty oblasti, v nichž pracujeme nejčastěji a máme v nich vysoce nadstandardní znalosti a zkušenosti.

Spolupráce

Jsme členy mezinárodní sítě advokátů, patentových zástupců, auditorů a daňových poradců ArsLegis International.
Díky tomu jsme schopni zajistit právní služby v zahraničí prostřednictvím více než padesáti spolupracujících advokátních kanceláří.

BS Legal spolupracuje při naplňování potřeb klientů a zkvalitňování služeb s externími experty z oblasti daní, auditu a dalších:

  • Audit: NSG Morison
  • Daně a účetnitcví: AT Konzult, s.r.o.
  • Soudní exekutor: Mgr. Pavel Pajer
  • Administrace dotací: Business Benefit, s.r.o.
Náš tým

Představujeme Vám klíčové členy týmu BS Legal

Partneři

JUDr. Vít Berka

JUDr. Vít Berka

Narozen v Praze v roce 1978. Absolvoval Právnickou fakultu UK v roce 2004 (Mgr.) a tamtéž složil v roce 2005 státní rigorózní zkoušku (JUDr.). V advokacii od roku 2004, v roce 2007 zapsán jako advokát u České advokátní komory. Většinu své profesní kariéry advokátem významné české advokátní kanceláře, poté krátce samostatným advokátem, od 1.7.2016 zakládajícím partnerem BS Legal.

Vít absolvoval v roce 2002 roční studium práva na Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, SRN a v roce 2011 studoval šest měsíců v Kapském městě, Jižní Afrika. Ovládá tedy plynně angličtinu a němčinu a v těchto jazycích poskytuje právní služby.

Vít se specializuje na finanční, obchodní a insolvenční právo s významným podílem sporové agendy ve své praxi. Poskytuje právní poradenství české pobočce významné zahraniční banky, předním pojišťovacím agentům a investičním zprostředkovatelům a zastupuje klienty při komplexních transakcích a restrukturalizacích, včetně zastupování v insolvenčním řízení.

Více o mně

Poskytoval poradenství pobočce zahraniční banky při restrukturalizaci úvěrového případu v hodnotě přes 53.000.000 EUR, kde beneficienty byly čtyři UCITS fondy, včetně množství zajišťovacích instrumentů.

V poslední době zastupoval v licenčním řízení před ČNB o povolení k činnosti platební instituce podle zákona o platebním styku, kde koordinoval tým expertů z oblasti práva, financí, účetnictví a auditu umožňující realizovat pro klienta licenční proces „na klíč“. Zastupoval také v dalších licenčních a sankčních řízeních před ČNB podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích

Je vyhledávaným předním expertem v oblasti distribuce na finančním trhu, kde disponuje unikátní zkušeností při poskytování komplexních právních služeb a při vzniku a zahájení činnosti jednoho z největších pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů na trhu. Má mimořádné praktické zkušenosti ve všech právních aspektech činností distribučních sítí na finančním trhu a ve sporech investičních a pojišťovacích zprostředkovatelů ze smluv s pojišťovacími agenty (provize, smluvní pokuty, náhrada škody, zvláštní odměny (dříve tzv. odškodnění), nekalá soutěž). Poskytuje komplexní právní poradenství přednímu českému broker poolu.

Zastupuje a zastupoval řadu významech českých i zahraničních obchodních korporací v soudních řízeních, kde mj. zastupoval banky a jejich dceřiné společnosti při vymáhání pohledávek za korporátními dlužníky, včetně realizace zajištění, stavební společnosti ve složitých sporech z odpovědnosti za vady a smluv o dílo a podnikatele v různých obchodních sporech, mj. jednoho z největších světových výrobců automobilů.

V oblasti insolvenčního práva zastupuje pravidelně dlužníky, věřitele i insolvenční správce v konkurzech i reorganizacích. Ve stadiu před zahájením insolvenčních řízení se podílel jako právní zástupce dlužníků i věřitelů, včetně bank na vyjednávání o sanačním řešení situace dlužníka.

Vedl tým právníků při zastupování majitele pozemků (drážního dopravce) pro výstavbu připravovaného developerského projektu v centru Prahy a dále prodávající i kupující v různých nemovitostních transakcích.

Pro největší českou těžební společnost jako sektorového zadavatele se podílel na vypracování žádosti k Evropské komisi o povolení výjimky pořizovat zboží a služby mimo režim přepisů o zadávání veřejných zakázek, a to včetně komunikace s Evropskou komisí.

Podílel se na zastupování drážního dopravce před ÚOHS ve věcech týkajících se liberalizace železničního trhu.

Kontakt: berka@bslegal.cz

Zobrazit méně
Mgr. Miroslav Švenda

Mgr. Miroslav Švenda

Narodil se v roce 1977 v Ostravě. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 2000. V advokacii působí od roku 1998 (před založením BS Legal, advokátní kancelář působil ve dvou významných pražských advokátních kancelářích, z toho 8 let na pozici řídícího partnera). Je schopen poskytovat právní služby taktéž v angličtině.

Miroslav se specializuje, vedle dalších odvětví, na právo ochrany osobních údajů, v této oblasti zastupoval několik klientů v řízeních před ÚOOÚ a podílel se na vytváření komplexních vnitřních předpisů v této oblasti, vč. regulace kamerových systémů ve velkých výrobních a skladových prostorách; dále má Miroslav Švenda bohaté profesní zkušenosti se zastupováním klientů v oblasti pojišťovnictví, vč. kompletního licenčního řízení tuzemské neživotní pojišťovny, notifikací tuzemské či zahraničních neživotních pojišťoven z jiných členských států EU do České republiky a naopak, založení a notifikace pobočky české životní pojišťovny do Norska, spolupodílel se u několika klientů, jak pojišťoven, tak investičních společností a finančních zprostředkovatelů na implementaci předpisů souvisejících se směrnicí MiFID, zastupoval pojišťovny, investiční společnosti i finanční zprostředkovatele v sankčních řízeních vedených ČNB. Stejně tak se Miroslav podílel na zastupování tuzemské pojišťovny v řízení před Finančním arbitrem.

Více o mně

Poskytoval poradenství pobočce zahraniční banky při restrukturalizaci úvěrového případu v hodnotě přes 53.000.000 EUR, kde beneficienty byly čtyři UCITS fondy, včetně množství zajišťovacích instrumentů.

Vedení týmů při poradenství klientům s komplexními M&A transakcemi a restrukturalizacemi; vedení mnoha soudních sporů před českými soudy všech stupňů a před rozhodčími soudy; účast na řadě insolvenčních řízení jako zástupce věřitelů, včetně zastupování klientů ve věřitelských orgánech anebo insolvenčního správce, např. zastupování konsorcia jedněch z nejvýznamnějších stavebních společností na českém trhu (výstavba železniční infrastruktury) v situaci, kdy se jeden z členů konsorcia dostal do úpadku k návrhu věřitele (vyjednávání s insolvenčním správcem s ohledem na pokračování stavby, přihlášky pohledávek ostatních členů sdružení do insolvenčního řízení a jejich další zastupování v insolvenčním řízení).

Člen týmu poskytujícího poradenství maďarské pojišťovně při notifikaci její pobočky – neživotní pojišťovny v České republice (vedení jednání s ČNB předcházejících notifikaci, revize a adaptace smluvní dokumentace, pojistných podmínek a interních přepisů na české právo).

Vedení právního týmu specializovaného na implementaci směrnice MiFiD do praxe obchodníků s cennými papíry a investičních společností.

Zastupování v licenčních řízeních různých finančních institucí před Českou národní bankou, včetně notifikace poboček českých financích institucí v jiných státech EU a notifikace poboček zahraničních finančních institucí ze států EU v ČR.

Vedení týmu, poskytujícího právní poradenství české pojišťovně s projektem otevření pobočky v Norsku za účelem poskytování pojistných produktů souvisejících s nově zavedeným systémem penzijního pojištění.

Poskytování komplexního právního poradenství osobám na českém kapitálovém trhu (českým i zahraničním, včetně zahraničních z nečlenských států EU) – obchodníkům s cennými papíry, investičním společnostem, bankám, pojišťovnám, investičním a pojišťovacím zprostředkovatelům atd.

Jednání s regulátorem českého kapitálového trhu i se zahraničními regulátory.

Zpracování četných právních auditů, včetně due dillgence pohledávek před podáním nabídky klienta do výběrového řízení na odkup balíku pohledávek od České konsolidační agentury. Kompletní právní due dilligence významné české investiční společnosti.

Účastnil se dvou mezinárodních arbitráží před London Court of International Arbitration jako člen týmu právních expertů angažovaných účastníkem arbitrážního řízení za účelem poskytnutí právní podpory a podání expertního stanoviska ve vybraných oblastech českého práva, zejména v oblasti práva cenných papírů a kapitálového trhu a práva hospodářské soutěže.

Člen týmu poskytujícího právní poradenství společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., zajišťujícího vypořádání obchodů s cennými papíry na pražské burze cenných papírů s hlavním zaměřením na právní aspekty a eliminaci rizik pro fungování sytému vypořádání obchodů.

Kontakt: svenda@bslegal.cz

Zobrazit méně

Vedoucí advokáti

Mgr. Lucie Bečvářová

Mgr. Lucie Bečvářová

Narodila se v roce 1982 v Karlových Varech. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, absolvovala v roce 2008. Po studiích Lucie působila ve dvou významných českých advokátních kancelářích, advokátkou je od roku 2011, od roku 2017 spolupracuje s BS legal.

Lucie se specializuje na právo nemovitostí, korporátní právo, stavební právo, sporovou agendu a zastupovala klienty při přípravě a realizaci developerských projektů. Lucie má rovněž zkušenosti z oblasti drážního práva, práva životního prostředí a se zastupováním před správními orgány.

Je schopna poskytovat právní služby taktéž v angličtině a v němčině.

Více o mně

V oblasti práva nemovitostí má Lucie zkušenosti s přípravou smluvní dokumentace pro developerské bytové i nebytové projekty, pro realitní kanceláře, s prováděním due diligence právního stavu nemovitostí, s nákupy a prodeji nemovitostí (včetně financování nemovitostních projektů zahrnujících zajištění), s pronájmy bytových prostor i prostor sloužících k podnikání. Právní poradenství poskytuje i společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům.

Lucie má rovněž zkušenosti se zastupováním v soudních řízeních, kde mj. zastupovala klienty ve sporech ze smluv o dílo, a to na straně objednatele i zhotovitele. Rovněž se zabývá vymáháním pohledávek, zastupováním ve sporech z oblasti spoluvlastnictví nemovitostí, vypořádání spoluvlastnictví a zastupování v dědickém řízení.

Lucie se dále zabývá také správním právem, zastupuje klienty v řízeních před správními orgány, zejména stavebním úřadem, katastrálním úřadem a orgány ochrany přírody a krajiny.

Kontakt: becvarova@bslegal.cz

Zobrazit méně
Reference
Kontaktujte nás

JUDr. Vít Berka

IČ: 71467262
DIČ: CZ7801210450
reg. č. ČAK 11759
E-mail: berka@bslegal.cz

Mgr. Lucie Bečvářová

IČ: 73629472
DIČ: CZ8260181919
reg. č. ČAK 13788
E-mail: becvarova@bslegal.cz

Mgr. Miroslav Švenda

IČ: 71331701
DIČ: CZ7709305560
reg. č. ČAK 10099
E-mail: svenda@bslegal.cz

BS LEGAL
advokátní kancelář

Sídlo:
Jánský vršek 323/13
118 00 Praha 1

Pobočka:
Psohlavců 18
147 00 Praha 4

Kancelář je umístěna na Malé straně v historické budově na Jánském vršku 13.

Jak se nám dostanete?

  • Autem podle mapky, možnost parkování v zahradě domu, vjezd z ulice Jánská
  • Metrem A na stanici Malostranská, odtamtud buď cca 10 minut pěšky nebo dále tramvají na Malostranské náměstí
  • Tramvají č. 12, 15, 20, 22 na zástavku Malostranské náměstí nebo tramvají č. 22 na zastávku Pohořelec

Informace dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem při poskytování právních služeb: Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.